Zmiany w reklamie suplementów diety

Reklama suplementów diety

adw. Konrad Korbiński

3/13/20233 min read

1 stycznia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o z o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - aktualny projekt ustawy do pobrania tutaj. 

Projekt ustawy zawiera szereg istotnych zmian dotyczących zarówno oznakowania suplementów diety jak i ich reklamy m.in.

Oznakowanie:

 • dopuszcza się umieszczenie znaku, potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy jego składu ( po uzyskaniu opinii jednostki naukowej).

  Powyższe zmiany oznaczają, że producenci suplementów diety będą mogli umieścić na opakowaniach produktów znaki potwierdzające jakość i bezpieczeństwo (ale nie działanie) pod warunkiem, że taki znak zostanie nadany w efekcie analizy laboratoryjnej składu suplementu przeprowadzonej przez jednostkę naukową. Wzory znaków, właściwe jednostki naukowe, zakres badań i wysokość opłat określi Minister Zdrowia w oddzielnym rozporządzeniu.

Wymagania do reklamy / prezentacji:

 • rzetelny przekaz i zakaz prowadzania w błąd - prezentacja lub reklama suplementu diety przedstawia suplement diety w sposób rzetelny i nie może wprowadzać w błąd, w szczególności musi być zgodna z wymogami rozporządzenia nr 1169/2011 i rozporządzenia nr 1924/2006;

 • nie wprowadza w błąd co do właściwości lub statusu suplementu diety przez zawieranie wspólnego głównego członu z nazwą własną albo powszechnie stosowaną wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego lub produktu leczniczego.

 • wymagana informacja: Prezentacja lub reklama suplementu diety zawiera informację o następującej treści: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.";

 • nie jest kierowana do małoletnich do 12 r. ż - nie jest kierowana i nie zawiera elementów sugerujących, że jej przekaz jest kierowany do małoletnich do 12 roku życia, w tym ich wizerunku ani głosu;

 • nie wykorzystuje wizerunku lekarza - tj.:

  a) nie wykorzystuje przedmiotów, znaków, symboli mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi, taśmy antropometrycznej;

  b) nie zawiera prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym;

  c) nie zawiera innych elementów mogących budzić te same skojarzenia, co określone w pkt 2 i 3;

  d) nie wykorzystuje wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, technika farmaceutycznego, felczera, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty zdrowia publicznego oraz innych osób wykonujących zawód – 3 medyczny, a także stopni i tytułów naukowych w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

Zakaz prowadzenie reklamy:

 • prezentacja lub reklama suplementów diety nie może być prowadzona  w jednostkach systemu oświaty oraz w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

 • apteki i punkty apteczne - tylko pod warunkiem, że prezentowanie suplementów diety ma miejsce w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które muszą być oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta;

 • placówki obrotu pozaaptecznego (sklepy medyczne, sklepy zielarskie, sklepy ogólnodostępne np. drogerie) - tylko pod warunkiem, że prezentowanie suplementów diety ma miejsce w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta.

Kary finansowe:

 • naruszenie przepisów dot. reklamy: od 10.000 zł do 1 mln zł za naruszenie przepisów o reklamie i prezentacji suplementów diety;

 • naruszenie pozostałych przepisów - do 100 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający

Projekt ustawy wprowadza istotne regulacje dotyczące oznakowania, reklamy i prezentacji suplementów diety, których naruszenie związane jest z wysokimi karami finansowymi. Istotne jest, że ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego dla prowadzanych przepisów, które obowiązywać będą po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Warto zatem już dzisiaj zapoznać się z przepisami i wdrożyć w przedsiębiorstwie nowe procedury reklamy i prezentacji suplementów diety. 


Służymy Państwu wsparciem doradczym i prawnym przy dostosowaniu działalności reklamowej suplementów diety do nowych przepisów. 

3 glass bottles on brown wooden table
3 glass bottles on brown wooden table