REKLAMA DZIAŁALNOŚCI GABINETÓW PROTETYKI SŁUCHU

szkolenie online - 1 grudnia br. (piątek) - 16:00 - 19:00

Reklama działalność gabinetów protetyki słuchu

Prowadzenie gabinetów protetyki słuchu związane jest zarówno ze sprzedażą usług jak i wyrobów medycznych, w tym wyrobów objętych refundacją. Reklama działalności gabinetów wymaga więc znajomości wielu przepisów w tym w szczególności ustawy o wyrobach medycznych, ustawy refundacyjnej czy prawa farmaceutycznego. Przy podejmowaniu działań marketingowych w internecie szczególną uwagę należy zwrócić także na przepisy chroniące konsumentów przed nieuczciwymi praktykami w tym w szczególności przepisy obowiązującej do 1 stycznia 2023 Dyrektywy Omnibus.

Koszt udziału w szkoleniu

200 zł netto / uczestnik - dla członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

350 zł netto / uczestnik - dla osób spoza Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

Jak można prowadzić reklamę?

W odróżnieniu od wielu szkoleń w temacie reklamy na naszym szkoleniu skupimy się na praktycznych aspektach prowadzenia reklamy tj. na tym jak może być prowadzona reklama działalności gabinetów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Na konkretnych przykładach omówione zostaną propozycje dozwolonych działań marketingowych:

 • w Internecie (social media i strony www)

 • w gabinetach (plakaty w gabinecie i na witrynach)

 • w ramach działań zewnętrznych (ulotki, wystawy, imprezy)

Program szkolenia

 • Reklama wyrobu medycznego - jak powinna wyglądać prawidłowa reklama wyrobu medycznego spełniająca wymogi ustawy .

 • Filmy i posty na social media - jak powinien wyglądać filmik/zdjęcia które chcemy stworzyć na media społecznościowe,

 • Wykorzystanie wizerunku właściciela i pracowników w promocji działalności - czy możemy wykorzystywać wizerunek właściciela i pracowników firmy i w jaki sposób to robić aby było to zgodne z prawem

 • Rabaty, promocje i upusty - czy możemy dawać rabaty i upusty jeśli tak to w jaki sposób to robić

 • Reklama bezpłatnych testów aparatów - czy możemy reklamować bezpłatne testowania aparatów jak powinno to wyglądać

 • Reklama bezpłatnych badań słuchu - czy możemy reklamować bezpłatne badanie słuchu jak powinno to wyglądać.

 • Reklama działalności na imprezach/wydarzeniach - jak powinna wyglądać taka reklama.

Partner merytoryczny szkolenia

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Rejestracja na szkolenie

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 27 listopada (poniedziałek) włącznie

Prowadzący szkolenie

adw. Konrad Korbiński

adwokat, założyciel spółki doradczej HMA POLAND sp. z o.o. świadczącej od 2010 roku usługi doradztwa prawnego i biznesowego dla firm z sektora medycznego, ekspert ds. prawnych OPPM Technomed. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w administracji (Ministerstwo Zdrowia) jak i w związku z realizacją usług dla firm farmaceutycznych, producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, uniwersytetów medycznych, samorządów czy podmiotów leczniczych i współpracą z firmami doradczymi (E&Y). Prowadzi obsługę prawną producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych i suplementów diety oraz podmiotów leczniczych w szczególności w zakresie w kwestii regulacyjnych, market access, refundacji oraz reklamy. W przeszłości doradzał Ministerstwie Zdrowia w pracach nad projektami ustaw i rozporządzeń m.in. w obszarze prawa farmaceutycznego i refundacji. 

Regulamin szkolenia

 1. Organizatorem szkolenia jest HMA POLAND sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziewanny 14, 05-806 Granica (dalej "Organizator). Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail biuro@hmapoland.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 600 181 089.

 2. Szkolenie przeprowadzane jest w formie online za pośrednictwem platformy clickmeeting.

 3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 200 zł+VAT / uczestnik dla członków Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 350 zł+VAT / uczestnik dla osób spoza Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.

 4. Przez uczestnictwo w szkoleniu rozumie się przekazanie przez Organizatora drogą elektroniczną na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym dostępu do szkolenia online. Do udziału w szkoleniu uprawnione są wyłącznie osoby wskazane przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.

 5. Umowa między stronami na przeprowadzenie szkolenia jest zawarta wraz z przesłaniem do Organizatora poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu online, prezentacja oraz nagranie szkolenia (na życzenie).

 6. Organizator niezwłocznie po potrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wystawi i prześle na adres podany w formularzu fakturę VAT pro forma obejmującą koszt udziału w szkoleniu. Opłata wystawionej faktury powinna nastąpić w terminie nie późniejszym niż do końca 27 listopada 2023 r., przy czym liczy się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym Organizatora. Dokonanie zapłaty za szkolenie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

 7. Dokonanie opłaty za szkolenie powinno nastąpić na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT pro forma tj. HMA POLAND sp. z o.o. ul. Dziewanny 14, 05-806 Granica, mBank 61 1140 2004 0000 3902 8004 1316. Dokonanie opłaty stanowi potwierdzenie rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu.

 8. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia wskazanego w informacji o szkoleniu i po tym dniu nie będą przyjmowane.

 9. Prawa autorskie do zawartość ci szkolenia (zawartość ć prezentacji, obraz i dźwięk) należ ą do HMA Poland sp. z o.o. oraz prowadzących szkolenie. Zakazuje się utrwalania, nagrywania lub innych form utrwalania i kopiowania szkolenia i materiałów załączonych do szkolenia oraz materiałów przekazanych po szkoleniu a także rozpowszechniania takich kopii innym osobom, co stanowić będzie naruszenie praw autorskich Organizatora.

 10. Po zakończeniu szkolenia zgłaszający otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej fakturę VAT obejmującą koszt udziału w szkoleniu oraz prezentację ze szkolenia.

 11. Zgłaszający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, przy czym w przypadku wypowiedzenia umowy po dokonaniu opłaty za szkolenie Zgłaszający zapłaci karę umowną w wysokości wynoszącej 30 % dokonanej opłaty. Brak dokonania opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma zgodnie z pkt. 8 regulaminu tożsamy jest z wypowiedzeniem umowy.

 12. Organizator ma prawo do zmiany terminu oraz programu szkolenia jednak nie później niż na 2 dni przed datą szkolenia. O zmianie terminu oraz programy szkolenia Organizator niezwłocznie poinformuje zarejestrowanych uczestników szkolenia. W związku z zmianą terminu lub programu szkolenia Zgłaszający będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy i zwrotu zapłaconej ceny szkolenia.

Klauzula Informacyjna RODO

Administrator

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HMA POLAND sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziewanny 14, 05-806 Granica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000578985, NIP 5252631429, REGON 362671780 (dalej „Administrator”)

2. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest w drodze korespondencji kierowanej na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail biuro@hmapoland.pl.

3. Administrator zapewnia, aby dane te były w szczególności: przetwarzane zgodnie z prawem oraz w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, zbierane w konkretnych i uzasadnionych celach, były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. 2016. 119.1, zwane dalej: „Rozporządzeniem.”), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 344 z ewentualnymi późn. zm.), jak również z innymi mającymi zastosowanie aktami prawnymi.

Cel przetwarzanie danych osobowych

5. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w szkoleniu oraz w związku z wystawieniem i rozliczeniem opłat za udział w szkoleniu.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w celu przekazywania przez Administratora informacji marketingowych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

7. Administrator przetwarzać będzie wyłącznie dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach formularza zgłoszeniowego na szkolenie.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

8. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) Realizacja zawieranych umów, w szczególności w zakresie organizacji i zapewnienia udziału w szkoleniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usług lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);

c) W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami–podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia), w zakresie ochrony jego praw;

d) Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z funkcjonowaniem Strony lub Stron lub świadczeniem usług, a także rozliczeniami podatkowymi i prowadzeniem dokumentacji księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

e) W przypadku przekazywania informacji marketingowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, t.j. na podstawie udzielonej zgody. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kategorie odbiorców

9. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Administrator. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradztwa prawnego, usługi rachunkowe lub usługi z zakresu prawa podatkowego lub usługi techniczne, usługi IT, usługi pocztowe oraz kurierskie i promocyjne/PR. W innych sytuacjach dane osobowe będą przekazywane, gdy przekazanie danych wynika z przepisów prawa, w szczególności uprawnionym podmiotom i instytucjom, lub jest to niezbędne do realizacji umowy.

10. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czas przetwarzania danych

11. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w następujących okresach:

a) Przez cały okres trwania i realizacji zawartej umowy lub przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po jego ustaniu przez okres ustalony na podstawie odpowiednich okresów podatkowych i księgowych oraz okresów przedawnienia roszczeń, a także dodatkowego okresu 1 roku czasu liczonego od końca roku, w którym umowa wygasła lub zakończono świadczenie usług dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów lub świadczonych usług kończących się w danym roku;

b) W celach rachunkowych i podatkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego;

c) W celu przekazywania informacji marketingowych (jeśli dotyczy) przez okres obowiązywania wyrażonej zgody i w terminie 30 dni od przesłania oświadczenia o jej cofnięciu;

d) Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych, a także przedawnienia tych roszczeń;

e) Niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

12. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do treści danych osobowych podlegających przetwarzaniu, stosownie do art. 15 Rozporządzenia;

b) Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 Rozporządzenia;

c) Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”, stosownie do art. 17 Rozporządzenia;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 Rozporządzenia;

e) Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 Rozporządzenia;

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 Rozporządzenia;

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona Państwa danych osobowych lub uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

h) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, o ile taki obowiązek podania danych dla tej osoby nie wynika z właściwych przepisów lub zawartej umowy.